Graduering er en mulighed for, sammen med sin instruktør og sin mester, at sætte sig et mål inden for Taekwondo.
 
En bæltefarve er et udtryk for, at være i en kendt ramme og struktur i forhold til organisering, hvor kultur og traditioner og respekt indgår. En lav bæltegrad skal ses som et barns univers - altings begyndelse, mellemgraderne skal ses som den spæde udvikling og forståelse, øvede grader er et udtryk for en begyndende modenhed.
 
Det at indgå i et system og en kampsportskultur, hvor respekt er udgangspunktet for væren, kan sammenlignes med en familiestruktur, hvor alle har en kendt plads, eksempelvis bedsteforældre, mor, far og børn.
 
Al læring skabes i relation til andre, og med udgangspunkt i en kendt og tryg struktur.
 
Graduering er ikke en ret, men derimod en mulighed. Vurderingen af, om den enkelte elev er gradueringsberettiget, er individuel, og bestemmes af den enkelte instruktør og i sidste ende af klubbens stormester.
 
Alle elever der skal til 1 kup og opefter, kan kun indstilles af Sabumnim Tom Foged. Alle Sabumnimer kan indstille til alle grader. Sortbælter under 4 dan kan indstille deres elever til alle grader, dog i samråd med en sabumnim. 

Når eleven er gradueret til 1 kup, skal der min.gå 6 måneder oftest 1 år, inden eleven kan blive indstillet til 1 poom eller 1 dan.I den mellemliggende periode skal eleven indgå som hjælpeinstruktør, samt udarbejde en skriftlig opgave til klubbens højst gradueret. Sabumnim Tom Foged. 
 
Her er følgende krav til eleven:
 
I forbindelse med alle sortbælte gradueringer skal følgende skrives og fremsendes til Sabumnim Tom Foged.

-Hvad er din motativation for at gå til dangraduering ?
-Beskriv din træningsplanlægning 6 måneder før dangraduering.
-Træningsplanlægningen skal indeholde:
-Taekwondo træning både teknik og kamp
-Mentaltræning
-Fysisk træning
-Teori forberedelse

Endvidere skal der skrives en opgave på min 3-5 sider omhandlende et Taekwondo relevant emne, som skal afleveres senest 4 uger inden dangraduering.
Beskriv ligeledes hvilke fokus du vil lægge i klubben, som hjælpeinstruktør ( de sidste 6 måneder før dangradueringen), eller anden form for ansvarsområde.

Hvis du er i tvivl om ovenstående spørg gerne en sortbælte i klubben.
 
Tidsintervallets mellem de enkelte dangrader skal afspejle elevens trænings indsats, samt elevens arbejde i klubben.
Eks. Skal der gå 2 år, mellem 1 og 2 Dan, 3 år mellem 2 og 3 Dan... osv. Dog kan der være en mulighed for at gå op før, hvis eleven Eks. Træner 10 til 20 timer ugentligt.
Når Sabumnim syntes eleven er klar, henvender Sabumnim sig til eleven, ikke omvendt. Den enkelte elev kan naturligvis drøfte sine overvejelser om dangraduering med en Sabumnim, under klubbens Stormester.
Den teoretiske opgave skal afspejle, den ønskede dangrad, jo hørere dangrad, betyder en længere og dybere opgave. Opgavens fokus skal drøftes med en Sabum Nim under Klubbens Stormester.

Der er forskel på poom bælte og sortbælte. En poombærer er ikke sortbælte, men en slags sortbælte, for børn under 15 år.
Det betyder at når eleven er blevet 1 poom, og bliver 15 år, overgår poombælten til dangraderne. Der er en mindre graduering i klubben i forbindelse med overgangen, til det sorte bælte.
Når eleven bliver sortbælte, er det et symbol på at "blive genfødt" forstås som at nu er eleven klar til at starte et dannelses forløb, med ny forståelse. Alle kupgraderne er en indførring og et dannelses skridt, på vej til det sorte bælte.
Når eleven fortsætter denne dannelsesrejse, til de efterfølgende dangrader, 1 og 2 dan, er der yderlligere et fokus på, den enkelte elev, og hvordan denne hjælper i klubben, samt på de indre værdier, klubbens Stormester er optaget af, og hvordan de forstås. 
Vores forståelsesramme ændres med alderen, med de eksistentielle vilkår vi møder, og hvordan vi gennemlever dem. I Taekwondo familien, er det blandt andet samspillet med andre elever, med andre Danbærer, der er med til at forme den enkelte. Ligesom vore anden familier, bliver et ståsted, hvor vi afprøver vores værdier, bliver modnet i vores identitet.
Når eleven skal til sin første Mestergrad, er en dannelsesrejse slut. Den nye Mester må tage et ansvar, for at videreformidle, egen forståelse af Taekwondo og ikke mindst, det levet liv.
Ved de efterfølgende Mestergrader er elevens udvikling, også afhænig af Stormesteren, der fortsat vejleder Mesteren i dennes udvikling, og mulige udviklingsmæssige fokus, både for eleven og i klubben.
Et samspil Mestre imellem, uanset grad, er vigtigt for at til stadighed, være åben for forandring og udvikling. Det levede liv er dynamisk, det samme er Taekwondo livet, noget består mens andet mister betydning og/eller udvikler sig, væk fra det oprindelige.
Kampkunst er en vekselvirkning med tilstand og bevægelse. Dette må nødvendig italesættes, i det omfang det kan lade sig gøre.
Slutteligt, en Taekwondo elevs dannelsesforløb er individuelt, den enkelte elev skal ikke holdes op mod, en anden, men støttes af de instruktører der, underviser og hjælper den enkelte elev på denne dannelsesrejse.